ประกาศฝ่ายเศรษฐกิจพลังไฟฟ้า กฟน.
เรื่อง โครงการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาสำหรับภาคประชาชน
ประเภทบ้านอยู่อาศัย

ตามที่การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ได้เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ที่ติดตั้งบนหลังคาสำหรับภาคประชาชนประเภทบ้านอยู่อาศัย ตั้งแต่ปี 2565 เป็นต้นมา โดยมีเป้าหมายการรับซื้อไฟฟ้ากำหนดไว้ที่ 90 เมกะวัตต์ และบริหารจัดการร่วมกันระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และ กฟน. นั้น
กฟน. ได้นำเสนอต่อหน่วยงานภาครัฐด้านกำหนดนโยบายและกำกับดูแลด้านพลังงาน เพื่อพิจารณาทบทวนเพิ่มปริมาณเป้าหมายการรับซื้อไฟฟ้า ในระหว่างนี้ สำหรับผู้ที่ยื่นคำขอขายไฟฟ้าโครงการฯ เข้ามาในระบบรับเรื่องออนไลน์ https://myenergy.mea.or.th นั้น กฟน. จะยังไม่สามารถประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ครบทั้งหมด จนกว่าหน่วยงานภาครัฐดังกล่าว จะมีการปรับเพิ่มปริมาณเป้าหมายการรับซื้อไฟฟ้า ทั้งนี้ กฟน. ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกแบบคำขอขายไฟฟ้าของผู้ยื่นคำขอที่ยังไม่ได้รับการประกาศรายชื่อ หากภาครัฐไม่มีการเพิ่มเป้าหมายการรับซื้อไฟฟ้าโครงการฯ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฯ ติดตามข่าวสารความคืบหน้าในเรื่องนี้ได้ทาง เว็บไซต์ www.mea.or.th ทางระบบรับเรื่องออนไลน์ https://myenergy.mea.or.th และช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ ของ กฟน. ต่อไป

โครงการพลังงานหมุนเวียน

การไฟฟ้านครหลวง พร้อมขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐ ส่งเสริมให้ผู้ใช้ไฟฟ้าติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ภายในบ้านอยู่อาศัย อาคารหรือสถานประกอบการ ในเขตพื้นที่ให้บริการของ MEA คือ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ซึ่งหากต้องการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้านั้น ผู้ใช้ไฟฟ้าต้องขออนุญาตเชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้าและติดตั้งอุปกรณ์ตามมาตรฐานของ MEA โดยจะต้องผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ชำนาญการเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ไฟฟ้า รวมถึงป้องกันเหตุอันตรายกับเจ้าหน้าที่ MEA ที่ปฏิบัติงาน อีกทั้งไม่ให้เกิดความเสียหายกับอุปกรณ์ไฟฟ้า ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและคุณภาพโครงข่ายระบบจำหน่ายไฟฟ้า

ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อเชื่อมต่อกับ MEA ได้ดังนี้

1. การติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อใช้ภายในอาคาร ไม่ขายไฟฟ้า
ผู้ใช้ไฟฟ้าทุกประเภทสามารถติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนานกับระบบจำหน่ายไฟฟ้าของ MEA เพื่อผลิตไฟฟ้าใช้ภายในบ้านอยู่อาศัย อาคารหรือสถานประกอบการเป็นหลัก โดยไม่ขายไฟฟ้าให้กับ MEA โดยการยื่นแบบคำขอเชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้าของ MEA เพื่อให้พิจารณาตามระเบียบ MEA ว่าด้วย ข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า การใช้บริการระบบโครงข่ายไฟฟ้า และการปฏิบัติการระบบโครงข่ายไฟฟ้า ซึ่งประกาศใช้ ณ ปัจจุบัน
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
2. โครงการ Solar ภาคประชาชน (การติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อใช้ภายในอาคาร และขายส่วนที่เหลือให้ MEA)
การจัดหาไฟฟ้าโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา ประเภทบ้านอยู่อาศัย โดยต้องเป็นผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่ 1 ตามประกาศอัตราค่าไฟฟ้าของ MEA ที่ติดตั้งแผงเซลล์ผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา โดยติดตั้งเพื่อใช้เองเป็นหลักและขาย ส่วนที่เหลือให้กับ MEA ในอัตรารับซื้อไฟฟ้า 2.20 บาท/หน่วย โดยมีระยะเวลารับซื้อไฟฟ้า 10 ปี
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ผู้ที่มีความประสงค์จะผลิตไฟฟ้ากับการไฟฟ้านครหลวง จะต้องดำเนินการตามระเบียบการไฟฟ้านครหลวง ว่าด้วย ข้อกำหนดระบบโครงข่ายไฟฟ้า สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ติดต่อเรา

ฝ่ายเศรษฐกิจพลังงานไฟฟ้า
อาคารชั้น 16 ชั้น 5 การไฟฟ้านครหลวง เขตวัดเลียบ
เลขที่ 121 ถนนจักรเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
MEA Call Center:
1130
โทร:
02-220-5775,
02-220-5715,
02-220-5000 ต่อ 4848
การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานใหญ่
อาคารวัฒนวิภาส เลขที่ 1192 ถนนพระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
©สงวนสิทธิ์ 2567 : การไฟฟ้านครหลวง